-

 

 

Redakční rada:

Dr. Phil. Pavel Blažek (Filosofický ústav AV ČR)

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR)

Doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP)

Mgr. Sylva Fišerová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) 

Prof. PhDr. Pavel Floss (Filozofická Fakulta UHK) 

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (Filozofická fakulta UP) 

PhDr. Jozef Matula, Ph.D. (Filozofická fakulta UP) 

Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (Filozofická fakulta UP) 

Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (Filozofická fakulta OU) 

Prof. Dr. Matthias Perkams (Institut für Philosophie, Friedrich-Schiller-Universität Jena) 

Salvatore Di Piazza, Ph.D. (University of Palermo) 

Dr. Sylvain Piron (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris)

 

 

Redakce:

 

Pavel Hobza

šéfredaktor

 

Kryštof Boháček

zástupce šéfredaktor

 

Martin Zielina

výkonný redaktor

 

Jakub Ráliš

technický redaktor

 

 

Detaily a institucionální rámec

 

Aither je zaměřen na pěstování evropské filosofické tradice od řecké antické filosofie přes latinskou antiku, latinský středověk až po latinskou renesanci a raný novověk.

Aither publikuje články v češtině nebo angličtině, případně v němčině a francouzštině. Nejméně jednou za dva roky vychází čistě cizojazyčné číslo (International Issue).  

Aither publikuje akademické studie, články, překlady klasických autorů, polemiky, kritické postřehy, a recenze. Nepublikuje diplomové práce nebo popularizační texty.

 Aither je odborné periodikum, jím uveřejněné příspěvky proto musí splňovat nezbytná věcná i formální kritéria související se zaměřením na řeckou a latinskou filosofickou tradici.

Aither je striktně pouze recenzovaný odborný časopis. Veškeré příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením, na jehož doporučení sestavuje redakční rada jednotlivá čísla. Konečné slovo o publikaci jakéhokoli textu na stránkách Aitheru má šéfredaktor a vydavatel. Každá odborná stať je recenzována ve dvojitém slepém recenzním řízení a ohodnocena minimálně dvěma odborníky, kteří nejsou institucionálně spojeni s autorem.

Aither slouží k publikaci původních, autorských počinů akademické a odborné obce, proto kromě vzácných a odůvodněných výjimek nepřebírá žádné již jednou publikované texty. Autoři v případě publikace nemohou vystupovat anonymně a přijímají všechny konsekvence vyplývající ze zveřejnění informací o jejich odborném profilu a působení. Publikované názory nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsahovou stránku textů nesou jejich autoři.

Aither publikuje texty na základě smlouvy o výhradní licenci. Touto licencí nabývá od autora výlučné právo na užití veškerých textů v něm publikovaných po dobu 5 let. Kromě písemně sjednaných nebo autorským zákonem stanovených výjimek nesmějí být tyto texty přetiskovány, kopírovány ani jinak veřejně šířeny bez písemného souhlasu vydavatele.

 

 

 I. INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC ČASOPISU A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

§ 1. Internetový časopis Aither  vydává Filosofický ústav Akademie     věd České republiky (dále FlÚ).

§ 2. Cílem časopisu  je presentovat výsledky  bádání  o řecké a latinské filosofické tradici prostřednictvím elektronického média a zpřístupnit je širšímu okruhu zájemců. Doplňující zázemí časopisu pro nejširší veřejnost představuje informační portál Filosofického ústavu:  www.aither.cz

§ 3. Časopis vychází s frekvencí 2 řádná čísla ročně.

§ 4. V rámci Filosofického ústavu časopis zastřešuje Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie.

 

II. ORGÁNY ČASOPISU – REDAKCE A REDAKČNÍ RADA

 

§ 1. Redakční rada

Redakční rada (dále RR) časopisu Aither má lichý počet členů, minimálně 11. Jejím členem a předsedou je šéfredaktor časopisu Aither. Členy RR jmenuje děkan FF UPOL na základě nominace stávající RR. V případě, že stávající RR je z jakéhokoli důvodu dlouhodobě neusnášeníschopná, nominuje  nové členy RR děkan FF UPOL a ředitle Filosofického Ústavu.

§ 2. Volba členů redakční rady.

      Noví členové RR jsou voleni jednotlivě řádnou schůzí RR. Právo navrhnout člena RR má kterýkoli člen RR. Pro platnou volbu je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů RR. V případě nedostatečné účasti členů skupiny na schůzi se volba musí opakovat na nejbližší schůzi RR. V opakované volbě stačí nadpoloviční počet přítomných členů RR.

§ 3. Složení redakční rady.

      Nové členy RR volí stávající RR s přihlédnutím na zachování vyváženosti oborů pěstujících řeckou a latinskou filosofickou tradici. Minimálně čtyři členové RR vždy zastupují řeckou a minimálně dva členové latinskou filosofii. 

§ 4. Zánik členství v redakční radě.

      Členství v RR zaniká resignací člena na schůzi RR, která ji bere na vědomí. Ve výjimečných případech je možná i písemná resignace k rukám šéfredaktora, který je povinen ji předložit na nejbližší schůzi RR. Členství v RR dále zaniká odvoláním člena RR na schůzi RR. 

§ 5. Odvolání člena redakční rady.

      Odvolat člena redakční rady může jedině RR na své schůzi. Právo navrhnout hlasování o odvolání člena RR má kterýkoli člen RR. Pro odvolání je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů RR. Odvolání potvrzuje děkan FF UPOL.

§ 5. Volba šéfredaktora.

      Šéfredaktora si volí členové RR ze svého středu. Šéfredaktor je jmenován děkanem FF UPOL.

§ 6. Redakce

      Redakce časopisu Aither sestává ze šéfredaktora a redaktorů. Redaktoři jsou jmenováni děkanem FF UPOL na návrh šéfredaktora. Redaktoři mohou být členem RR.

§ 7. Odvolání redaktora

      Redaktor může být odvolán šéfredaktorem. Odvolání potvrzuje děkan FF UPOL. Redaktor může rovněž osobně podat resignaci šéfredaktorovi.